toggle menu

Normativa

 • Recomendación Nº R (98)1 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre la Mediación Familiar (Aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de enero de 1998, a partir de la 616 reunión de los Delegados de los Ministros) – UNIÓ EUROPEA
 • Directiva 2008/52/CE, de 21 de maig de 2008, sobre determinats aspectes de Mediació en assumptes civils i mercantils – UNIÓ EUROPEA
 • Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (DOGC núm. 5432, de 30 de juliol) – NORMATIVA CATALANA
 • Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils (BOE núm. 162, de 7 de juliol) – NORMATIVA ESTATAL
 • Resolució JUS/2896/2012, de 17 de desembre, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (DOGC núm. 6283, de 31 de desembre) – NORMATIVA CATALANA
 • Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d’homologació de la formació específica en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat (DOGC núm. 6282, de 28 de desembre – NORMATIVA CATALANA
 • Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (DOGC núm. 6240, de 25 d’octubre) – NORMATIVA CATALANA
 • Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils (BOE núm. 310, de 27 de desembre) – NORMATIVA ESTATAL
 • Informe sobre el anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación (Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 28 de marzo de 2019, por el que se aprueba el informe sobre el anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación – CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL
 • Llei 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/20009, de mediació en l’àmbit del dret privat. – NORMATIVA CATALANA
 • Avantprojecte de Llei de Mesures d’Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia. – NORMATIVA ESTATAL

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.