toggle menu

Política de protecció de dades

Política de Protecció de dades-deure de informació per a clients i proveïdors

Política de Protecció de dades de CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA.

1. Qui és el Responsable de tractament de les seves dades?

El Responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos amb respecte la gestió d’usuaris, clients, col·laboradors i proveïdors és el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA, amb domicili social en carrer Victoria Kent, 4-B; 08902 -l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i CIF Q5855012J.

A l’efecte de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte és: 93 8135642 i el correu electrònic de contacte és: dpo@procuradorscat.cat.

Així mateix, li informem que el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA ha assignat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) segons l’establert per la normativa vigent. Vostè  pot contactar amb el nostre DPD mitjançant correu postal en la següent adreça: CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA , carrer Victoria Kent, 4-B; 08902 -l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a través del correu electrònic i/o telèfon referenciats en el paràgraf anterior, indicant la següent referència: Ref-LOPD.

2. Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com les hem obtingut?

Les categories de dades personals que el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA tracta sobre els seus clients i proveïdors són:

  • Dades d’identificació
  • Adreces postals o electròniques
  • Informació comercial
  • Dades econòmiques i de transaccions
  • Dades de representants legals
  • Categories especials de dades personals

Totes les dades a dalt esmentades les hem obtingut directament de Vostè o mitjançant la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per dur a terme l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Pel que fa a les dades de candidatures d’ocupació, hem obtingut les seves dades mitjançant la presentació d’un CV per la seva banda o l’obtenció de la seva candidatura mitjançant els serveis d’un portal d’ocupació. En aquest últim cas Vostè ha autoritzat aquesta cessió de les seves dades al CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA en enviar-nos les seves dades curriculars.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients i proveïdors que el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació col·legial/mercantil entre les parts, respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

FINALITAT DE TRACTAMENT

Envio de comunicacions d’interès per als professionals.

BASI DE LEGITIMACIÓ

RGPD Art. 6.1 f): RGPD: Interès legítim del responsable del tractament.

Gestió comptable, fiscal, administrativa i facturació (cobrament de quotes) dels Il·lustres Col·legis Procuradors.

RGPD Art. 6.1 b): Execució (pre)contracte.
RGPD Art. 6.1 c): Obligació regulatòria.
RGPD Art. 6.1 i): Compliment de missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Gestió de la relació amb altres institucions i mitjans de comunicació social i l’enviament d’informació institucional i de les activitats del Consell.

RGPD Art. 6.1 f) RGPD: Interès legítim del responsable del tractament.

Manteniment i publicació del cens de procuradors conforme a la Llei 2/1974. Finalitats històriques i estadístics.

RGPD Art. 6.1 c) Obligació regulatòria.
RGPD Art. 6.1 i) Compliment de missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Manteniment i publicació del registre de societats professionals conforme a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

RGPD Art. 6.1 c) Obligació regulatòria.
RGPD Art. 6.1 i) Compliment de missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Millora d’interessos col·legials dins de les àrees que depenen del Comitè Executiu.

RGPD Art. 6.1 a) Consentiment de l’afectat.
RGPD Art. 6.1 f) RGPD: Interès legítim del responsable del tractament.

Tramitació i resolució d’expedients deontològics sancionadors a col·legiats en segona instància.
Coneixement de queixes i reclamacions contra membres dels Òrgans de Govern del CGPC conforme  Llei 7/2006 Col·legis Professionals i Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu  Comú de les Administracions Públiques.

RGPD Art. 6.1 i) Compliment de missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Registre d’entrada i sortida de documents i comunicacions Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

RGPD Art. 6.1 c) Obligació regulatòria

Gestió dels drets de protecció de dades dels interessat.

RGPD Art. 6.1 c) Obligació regulatòria.

Gestió dels drets de protecció de dades dels interessat.

RGPD Art. 6.1 c) Obligació regulatòria.

Gestió comptable, fiscal, administrativa amb els Il·lustres Col·legis de Procuradors

RGPD Art. 6.1 a) Consentiment de l’afectat.
RGPD Art. 6.1 b) Execució (pre)contracte.
RGPD Art. 6.1 c) Obligació regulatòria.

Gestió fiscal, comptable i administrativa amb proveïdors.

RGPD Art. 6.1 b) Execució (pre)contracte
RGPD Art. 6.1 c) Obligació regulatòria

En qualsevol cas, el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les seves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagis deixat d’utilitzar els nostres serveis o que hagis deixat d’utilitzar aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les seves dades personals seran eliminades de tots els sistemes del CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA.

4. Amb quina finalitat i sobre quina base de legitimació tractem les seves dades?

En el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria col·legiació/serveis a col·legiats, col·legis professionals, de vendes, gestió de proveïdors, gestió de candidats, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per dur a terme algunes de les següents accions basant-nos a la respectiva base de legitimació

Així mateix, li informem que no anem a elaborar perfils comercials en base de la informació facilitada i en conseqüència tampoc prendrem decisions automatitzades sobre vostè en base d’un perfil comercial.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

El CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA mai compartirà les seves dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagis autoritzat expressament a això.

Li informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA rebi un requeriment legal per part d’aquestes Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA o els seus clients i el públic en general.
Li informem que les seves dades no seran cedides a tercers, excepte obligació legal o consentiment per la seva banda, sent CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA l’únic responsable per al seu tractament i custodia.

CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA pot proporcionar les seves dades a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les seves dades personals de forma privada i segura, i a fi d’utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques del CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA.

6. Quins són els seus drets com a afectats o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).
Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaries per a les finalitats que van ser recollides.
Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. El CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, li informem que té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Igualment, s’informa a l’Usuari que a qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen a l’Apartat 1, “Responsable de tractament” de la present política de Protecció de Dades i Privadesa de CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA, adjuntant còpia del seu DNI. D’igual manera, pot enviar-nos un correu electrònic a l’adreça: dpo@procuradorscat.cat.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Autoritat Catalana de Protecció de dades:
c / Rosselló, 214, Esc. A, 1º 1ª
08008 Barcelona
Tel. 93 552 78 00
Fax. 93 552 78 30
apdcat@gencat.cat

7. Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent al tractament de les seves dades per part de CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA.

Així mateix, li informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva banda CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA no cedirà les seves dades a terceres persones.

Igualment, s’informa a l’Usuari que a qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de dades així com disposar d’altres drets reconeguts i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA, carrer Victoria Kent, 4-B; 08902 -l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o via e-mail: dpo@procuradorscat.cat.

D’altra banda, i de conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

8. Una altra informació d'interès sobre la nostra política de privadesa

8.1 Mesures de Seguretat

El CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament d’escrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

8.2 Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privadesa

Ocasionalment, el CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris. Per favor, verifiqui aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera li poden afectar.

8.3 Per què és necessari acceptar aquesta Política de Protecció de Dades i de Privadesa?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris li proporciona d’una manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè puguis conèixer la tipologia de dades que CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA manté sobre els seus clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a  vostè com a persona afectada i la manera de com exercir aquests drets. Per tant, amb l’enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l’inici de la relació mercantil amb el Consell, considerem que reconeix i accepta el tractament de les seves dades personals tal com es descriu en la present política. Aquesta informació personal solament s’utilitzarà per a les finalitats pels quals ens la has facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten fer-ho.

En qualsevol cas, hem d’advertir-li que una negativa per la seva banda per facilitar-nos determinats dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses al moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins del contracte mercantil celebrat amb la part contractant i/o relació col·legial.

Si tens qualsevol pregunta en relació amb aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als Clients i Proveïdors de CONSELL DE COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE CATALUNYA, per favor, posi’s en contacte amb el CONSELL utilitzant l’adreça facilitada en l’Apartat primer “Responsable de Tractament” i estarem encantats d’atendre’t i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulguis plantejar.

9. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran a tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privadesa.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.