toggle menu

Transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Naturalesa i finalitat del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

1. El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (en endavant, Consell) és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. La seva personalitat jurídica s’adquireix des de l’entrada en vigor del Decret pel qual va ser creat i la seva capacitat d’obrar, des de la constitució dels seus òrgans. Tant el Decret de creació del Consell com la constitució dels seus òrgans són actes que han de ser publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. El Consell és una corporació de dret públic per a complir les funcions públiques que té atorgades tant per la llei com per aquests Estatuts.

3. La finalitat del Consell és la representació i la defensa generals de la procura, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici d’aquesta professió.

Règim jurídic

1. El Consell, en la seva condició de corporació de dret públic, i en l’àmbit de les seves funcions públiques, actua d’acord amb el dret administratiu i exerceix les potestats inherents a l’Administració pública.

2. En l’exercici de les seves funcions públiques, el Consell ha d’aplicar en les relacions amb les persones col·legiades i els ciutadans els drets i les garanties procedimentals que estableix la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.

3. En l’exercici de les seves funcions privades, el Consell resta sotmès al dret privat. Queden inclosos també en aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni, a la contractació i a les relacions amb el seu personal, que es regeixen per la legislació laboral.

Funcions

1. El Consell té atribuïdes les funcions públiques següents:

 • Exercir la representació i la defensa generals de la professió de la procura en l’àmbit de Catalunya i la coordinació dels col·legis de procuradors que en formen part.
 • Elaborar les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió.
 • Elaborar els seus propis Estatuts interns.
 • Informar sobre els projectes normatius que trameti el Govern o un departament de la Generalitat relatius a la professió.
 • Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis de procuradors o, si s’escau, resoldre’ls per via arbitral, i exercir les funcions disciplinàries en relació amb els membres dels òrgans de govern dels col·legis de procuradors.
 • Aprovar-ne el pressupost i fixar equitativament la participació dels col·legis de procuradors que formen part del Consell en les seves despeses.
 • Vetllar perquè l’actuació dels col·legis de procuradors s’ajusti a les normes que regulen l’exercici de la professió, amb el compliment estricte de l’aplicació dels aranzels, i possibilitar-ne la inspecció i el control, i perquè l’actuació col·legial s’ajusti al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació.
 • Intervenir segons allò previst a les normes legals, concretament, als articles 52 al 54 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, en els casos de fusió, segregació i dissolució dels col·legis professionals de procuradors de Catalunya.
 • Resoldre els recursos sobre els quals tingui competència d’acord amb la llei i els seus Estatuts.
 • Exercir les funcions disciplinàries que li correspongui d’acord amb la llei i els seus Estatuts.
 • Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats d’interès per a la professió que tinguin per objecte la promoció cultural, l’assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, i totes les prestacions que facin falta i que siguin d’interès per als col·legis que formen part del Consell i dels procuradors que hi estan col·legiats. Per a la realització d’aquesta funció, el Consell, si fos necessari, establirà acords i convenis amb l’Administració o les entitats que correspongui. Així mateix, també s’encarregarà de vetllar per l’obligatorietat de pertànyer a la Mutualitat Nacional de Previsió dels Procuradors dels Tribunals d’Espanya, o al RETA.
 • Relacionar-se amb la resta d’organismes professionals de l’Estat i de les comunitats autònomes per tot allò que sigui d’interès per als col·legis de Catalunya i, en general, per a la professió de procurador dels tribunals.
 • Exercir les funcions referents a les societats professionals de procuradors que se li atribueixin legalment, i que no siguin competència dels col·legis professionals.
 • Difondre informació pública d’interès general de manera veraç i objectiva. En compliment de l’establert en la
  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, aquesta difusió d’informació s’efectuarà a través del Portal de Transparència, accessible des de la pàgina web del Consell. La informació publicada en el citat Portal de Transparència serà permanentment actualitzada.
 • Resoldre les sol·licituds d’informació, sempre que la informació sol·licitada tingui el caràcter de pública i no
  s’enquadri dins els límits d’accés a la informació pública establerts en l’article 21 de la Llei de transparència de Catalunya. El procediment d’informació pública, establert en els articles 26 i seg. de la Llei de transparència de Catalunya.
 • Vetllar pel compliment de la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte.

2. El Consell pot exercir aquelles funcions que, per raons d’eficiència, els col·legis de procuradors puguin delegar-li, prèvia signatura del corresponent conveni de delegació intersubjectiva.

3. El Consell també pot exercir altres funcions públiques per delegació del Govern de la Generalitat.

Potestat normativa del Consell

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya té capacitat normativa per aprovar els seus estatuts interns i les normes que regulen l’exercici de la professió a Catalunya i el seu règim disciplinari.


INFORMACIÓ ECONÒMICA

 

Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.