Jurament de càrrecs del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya

El passat 20 de setembre el Ple del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya es va reunir en sessió ordinària. Durant la sessió, el nou President, Sr. Javier Segura Zariquiey, i la nova Vicesecretària, Sra. Eulàlia Castellanos van jurar el càrrec.